fbpx

Obchodní podmínky

Vážený zákazníku,
tato chvíle je pro nás velice významná. Naše produkty a služby v oblasti obchodování na burze tvoříme s vášní pro obchodování a vy se chystáte některý z nich od nás zakoupit. Obchod je pro nás spolu-práce. Dlouhodobá a oboustranně prospěšná. Užitek, který získáváte s našimi službami a obsahem je pro nás důležitý a přejeme si, aby jste byli maximálně spokojeni a naplnil naší vizi, kterou je poskytovat vám prvotřídní služby při obchodování na burze. Přečtěte si prosím pečlivě následující řádky. Právní pravidla a obchodní podmínky dodržujeme a byť si v administraci nelibujeme, tak tyto obchodní podmínky chrání vás i nás pro případ, kdyby došlo k neočekávaným událostem. Přejeme si, aby se tak nikdy nestalo a vy jste se stali našimi spokojenými zákazníky, kteří s námi půjdou ještě mnoho let.

Účinnost od 12.7.2021

Vydáním a zveřejněním nových aktualizací obchodních podmínek se automaticky nahrazují znění starší.

Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále VOP ) se vztahují na produkty a služby ( dále Obsah ) poskytované portálem tradestreet.cz, zejména odborné publikace v klasické i elektronické podobě, kurzy a semináře a další vzdělávací materiály zveřejněné na webech společnosti Viral Media spol. s r.o. . Objednáním produktu nebo služby souhlasí uživatel s VOP a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

1.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Poskytovatelem Obsahu je Viral Media spol. s r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha, IČO: 02757257, ( dále Poskytovatel ).

1.2. Uživatelem je fyzická či právnická osoba, která objednala nebo užívá Obsah a služby Poskytovatele.

2. PŘEDMĚT SLUŽBY

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k Obsahu v elektronické či fyzické formě, dle konkrétního produktu.

2.2. Knihy v papírové podobě, CD/DVD jsou distribuovány Uživateli společností PPL na adresu, kterou uvede v objednávce.

2.3. Zpoplatněné e-booky jsou k dispozici ke stažení na portálu. Krom objednaného obsahu jsou označeny individuální identifikací, která umožňuje zpětně dohledat objednatele.

2.4. Videa jsou dostupná ve formě on-line streamingu dat. Uživatel bere na vědomí, že pro sledování videí je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu.

2.5 Videa lze sledovat pouze na zařízeních podporujících Adobe Flash.

2.6 Veškerá díla na webu www.tradestreet.cz, jako jsou ebooky, online kurzy, videa, články a všechny vytvořené obsahy podléhají autorským právům.

3.OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

3.2 Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností  a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

3.3 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu,  zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

3.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

3.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

3.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt/zboží/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/zboží/službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/zboží/službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

3.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

3.9. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky– aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

 

4. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

4.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

4.2. U vybraných produktů prodávajícího (CD, DVD, knihy) je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s jeho balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

4.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající  je plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

4.4.Cenu produktu, služby/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostně způsobem a na účet zvolený v prodejním formuláři.

4.5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Využít můžete těchto možností plateb:

 1. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 2. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
 3. automatická opakovaná platba kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 4. Paypal a sms platba
 5. bankovním převodem na základě faktury

PODMÍNKY OPAKOVANÝCH PLATEB – TradeStreet Flow a TradeStreet Fundament

 • V případě zakoupení licence k softwaru TradeStreet nabízené na stránce www.tradestreet.cz, zákazník zvolením platby prostřednictvím platební karty souhlasí se strháváním opakovaných plateb z jeho platební karty, a to za podmínek dle zvoleného tarifu objednané služby.
 • Tarify a podmínky opakovaných plateb jsou uvedeny na webové stránce produktu a v prodejním formuláři.
 • Informace o výši a formě opakovaných transakcí, datu a periodě strhávání opakované platby a všech změnách souvisejících s opakovanými platbami jsou zákazníkovi zasílány emailem.
 • Jde o automatické strhávání půlroční nebo roční platby za službu. Platba je fixní a je strhávána automaticky prostřednictvím zabezpečené platební brány společnosti Stripe poprvé 1 půlrok nebo v případě ročního předplatného 1 rok ode dne, kdy došlo k první objednávce a tím i k první platbě.
 • V případě zakoupení licence k softwaru TradeStreet s pravidelným fixním půlročním členským poplatkem využívá prodávající k uhrazení automaticky opakované platby kartou. Zákazník se vyplněním prodejního formuláře zavazuje platit pravidelný fixní členský poplatek ve výši uvedené na stránce objednávky členství a to po celou dobu trvání členství a dává souhlas, aby tento členský poplatek byl automaticky každý půlrok nebo každý rok stržený z platební karty zákazníka, kterou byla provedena první úhrada členství, a to po celou dobu trvání členství v objednané službě.
 • Při vzniku opakované platby zákazník souhlasí se založením a parametry opakované platby a s uložením platebních údajů na straně platební brány Stripe.
 • Vždy 7 dnů před automatickým stržením další platby bude zákazník informován automaticky vygenerovaným emailem, tedy zálohovou fakturou na další předplatné TradeStreet. Pokud náš kontakt nemáte uložený, mohou tyto e-maily padat do Spamu či do jiných složek.
 • Zrušení opakované platby. Pokud chce zákazník automaticky opakovanou platbu zrušit, musí tak učinit alespoň 7 kalendářních dnů před stržením platby za členství na další období a to zasláním žádosti o zrušení písemně na: podpora@tradesmart.cz 

 

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. U online vzdělávacích produktů nebo členství se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

5.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

5.3. V případě CD, DVD, knih, dárkových předmětů prodávající dodává a doručuje objednané zboží dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře zákazníka. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

 1. KNIHY A MATERIÁLY VE FYZICKÉ PODOBĚ

6.1. Uživatel má právo využívat zakoupené tištěné knihy pouze v rozsahu platného autorského práva. Nepřípustné je především kopírování nebo jiné rozmnožování a redistribuce dalším uživatelům.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

7.1. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením elektronického Obsahu své internetové připojení. Za dostatečnou kvalitu konektivity a technického vybavení ( HW a SW ) je odpovědný sám Uživatel.

7.2. Uživatel se zavazuje dodržovat Autorská práva.

7.3. Pokud k tréninkům využíváte aplikaci Telegram, je nutné tuto aplikaci nastavit tak, abyste měli uvedené celé jméno a reálnou fotografii.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

8.1. V případě elektronického Obsahu, musí Poskytovatel nastavit Uživateli přístupová práva do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet.

8.2. Poskytovatel má právo předčasně ukončit, bez náhrady, přístup Uživatele k elektronickému Obsahu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat Autorská práva.

8.3. Poskytovatel má dále právo ukončit bez náhrady přístup Uživatele k elektronickému Obsahu v následujících případech:

8.4. Jakékoliv video je během pěti minut streamováno pro jednoho Uživatele na dvě a více různé IP adresy.

8.5. Na internetových stránkách třetích stran se vyskytne video Poskytovatele obsahující personalizované identifikační prvky Uživatele.

8.6. Poskytovatel zjistí pokusy Uživatele technicky ovlivnit způsob přehrávání videí.

8.7. Poskytovatel může přiměřeně informovat, např. formou reklamních sdělení, Uživatele o svých dalších službách a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

8.8. V případě nedostupnosti elektronického Obsahu je Poskytovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl Obsah dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Uživatel k Obsahu, nemá Uživatel v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu u některých našich produktů. Toto odstoupení je možné pokud nebyl software TradeStreet nijak použit, tzn. pokud nedošlo k přihlášení do softwaru.

9.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Žádost zašlete na e-mail: podpora@tradesmart.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • V případě nadstandardních služeb, výjimek a speciálních žádostí nad rámec zakoupené služby, se kterou je zákazník podrobně seznámen vždy na objednávkové stránce dané služby, jsme oprávněni si účtovat poplatek z dané služby až do výše 20% z ceny služby.
 • Garance není platná pokud se uživatel přihlásil do softwaru a stáhl data. Jednotlivá přihlášení a stažení dat z uzamčené členské sekce jsou systémem neustále zaznamenávána a před vrácením investované částky do kurzu budou kontrolována. 

9.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 OP) ze strany zákazníka.
 • Sdílení svých přístupových údajů třetí osobě

               

 1. Ochrana autorských práv a dobrého jména Poskytovatele

10.1. Software je autorským dílem Poskytovatele a ten neposkytuje Uživateli právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.

10.2. Uživatel se zavazuje nestahovat videa z on-line kurzu na svůj pevný disk či jiné off-line či on- line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line kurzu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

10.3. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line kurzu umístěna.

10.4. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) skrz které se provádí autorizace přístupu k on-line kurzu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

10.5. V případě prokázaného porušení tohoto článku 11 zaplatí Uživatel Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.

10.6. Uživatel se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno Poskytovatele, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jeho služeb. Uživatel se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení on-line kurzu. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí Uživatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč.

10.7. Provozovatel webových stránek Viral Media spol. s r.o. může použít vaše jméno, logo, obrázky a vaše veřejné příspěvky pro popsání produktů a služeb, které vám poskytuje ve svých reklamních a propagačních materiálech. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jakékoliv dotazy, připomínky, návrhy, nápady, příspěvky, výsledky, rozhovory, myšlenky, komentáře, obrázky a zpětné vazby či jiné informace, které jste poskytli na webových stránkách, na veřejných forech, chatech, živých vysílání, Skype rozhovorech a konferencí nejsou důvěrné a mohou se stát výhradním majetkem společnosti. Společnost může vlastnit výhradní práva, včetně všech práv k duševnímu vlastnictví, a má nárok na neomezené využívání a šíření těchto obsahů pro jakýkoliv účel, komerční nebo jiný, bez vašeho potvrzení nebo náhrady pro vás.

 1. PRAVIDLA UZAVŘENÉ DISKUZE K OBSAHU

11.1. Součástí Obsahu může být uzavřená diskuze, je-li to výslovně zmíněno v nabídce.

11.2. Uživatel má právo na přístup do diskuze.

11.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez náhrady ukončit přístup Uživatele do uzavřené diskuze a případně smazat příspěvky a soubory nahrané Uživatelem.

11.4. Je-li v rámci Obsahu provozováno uzavřené diskuzní fórum, není povinností Poskytovatele odpovídat na každý položený dotaz. Hlavní důvod provozu diskuze je zprostředkování diskuze mezi různými Uživateli a Poskytovatel negarantuje, že se bude diskuze aktivně účastnit.

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

12.1.Všechny produkty a služby naší společnosti slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti obchodování s akciemi, komoditami, opcemi či jinými finančními deriváty, on-line podnikání a osobního rozvoje. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programů jsou pouze návody a osobními názory. Naše společnost ani lektoři nejsou jakkoliv odpovědni za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxiza Vaše pocity, zdravotní stav a stavy, které můžete prožívat. Po celou dobu trvání on-line produktu jste plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování.  Váš úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžeme ovlivnit, jako např. Vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí, zdravotního stavu apod. Neneseme žádnou zodpovědnost za Váš zdravotní stav a způsobilost a zásah vyšší moci (i v průběhu školení), která Vám může bránit ke konzumaci obsahu a vykonání patřičné činnosti. Zakoupením jakékoliv naší služby prohlašujete, že jste racionálně zvážili svůj zdravotní, psychický i fyzickým stav a jste schopný naše služby v plném rozsahu konzumovat.

12.2.V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje  bychom Vás rádi upozornili na fakt, že v průběhu on-line programů můžete být vystaveni fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení, a je plně na Vaši zodpovědnosti a rozhodnutí, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupíte či nikoliv.  Účast v on-line programech osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

12.3. Rádi bychom Vás upozornili, že informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením osobního názoru k dané problematice.

 1. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI VÝDĚLKŮ

Souhlasíte, že jsme vám nedali žádné sliby, projekce, garance, návrhy nebo jakékoli jiné garance o vašich budoucích výdělcích nebo že si vyděláte nějaké peníze tím, že si objednáte produkty a služby od Viral Media spol. s r.o..

Jakékoliv výsledky výdělků nebo jakékoli příklady výdělků jsou pouze odhady, co je možné vydělat. Není zde žádná jistota a garance, že vyděláte a dosáhnete podobných výsledků jako v příkladech.

Není zde žádná jistota, že předchozích výdělků lze dosáhnout i v budoucnu. Není zde jistota dosažených výsledků ani na základě získaných informací, obsahu, strategií, které prezentujeme na našich webech.

Výsledky, které vidíte na našich webech, v prezentacích nebo webinářích a videích se nedají považovat za „průměrné“. Jsou výjimečné a neexistuje žádná záruka, že se vám jich podaří dosáhnout. Můžete mít výsledky horší i lepší.

Ekonomika, kde podnikáme a obchodujeme ve vlastní zemi i na mezinárodních trzích vytváří nejistotu a ekonomický risk. Ekonomická recese nebo deprese může negativně ovlivnit vaše výdělky a výsledky vytvořené službou a produkty společnosti Viral Media spol. s r.o..

Váš úspěch používáním informací nebo strategií, které poskytuji na webech www.tradestreet.cz záleží na spoustě faktorech. V žádném případě nemůžeme vědět, jak se vám bude dařit, protože neznám vás, vaše okolí, vaši pracovní etiku, vaše odhodlání, vaši motivaci, vaše touhy a vaše dovednosti. Negarantujeme, že zbohatnete, že vyděláte, že se vám bude dařit tak jako teď a že dosáhnete vůbec nějakých výdělků.

Nezodpovídáme za žádné vaše ztráty nebo zničení použitím jakéhokoli linku, informace, analýzy získané z našich webových stránek v jakékoli formě.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

15.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

15.2. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady,  přiměřenou slevu z ceny a  není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

15.3. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

15.4. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění webináře či online produktu, které není schopen ovlivnit. On-line vzdělávací produkty a webináře obsahují pouze návody a doporučení, prodávající rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při aplikaci v praxi.

15.5. Prodávající si vyhrazuje právo na odstávku softwaru v jakékoliv době bez předchozího upozornění v rámci aktualizací systému. 

15.6. Prodávající nezodpovídá za správnost údajů poskytnutých v softwaru TradeStreet.

15.7. Prodávající se zavazuje, že v případě výpadku systému a zobrazování dat, které mohou nastat vlivem třetích stran a nenadálých okolností, vynaloží maximum úsilí na nápravu a v co nejkratším možném čase provede opravu.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího.

16.2. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

16.3. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

16.4. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.

16.5. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem a neposkytovat je třetím stranám. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší. Uživatel bere na vědomí, že má práva zakotvená v § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů.

16.6. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci Obsahu jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Poskytovatel není registrovaným brokerem či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li v Obsahu zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Poskytovatel není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů. Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

16.7. Tyto VOP a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky.

16.8. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).